Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survey Kepuasan Masyarakat Bappedalitbang 2019 Triwulan I

Survey Kepuasan Masyarakat Bappedalitbang 2019 Triwulan II

Survey Kepuasan Masyarakat Bappedalitbang 2019 Triwulan III

Survey Kepuasan Masyarakat Bappedalitbang 2019 Triwulan IV